Zimní stadion Telč - PP RENTAX

Přejít na obsah

Zimní stadion Telč

Reference > Pozemní stavby
Zimní stadion Telč
- výkon technického dozoru stavebníka
Realizační náklady: 89,8 mil. Kč
Zhotovitel: H + H TECHNIKA, spol. s r.o.
Zahájení: 04/2015
Dokončení: výkon technického dozoru ukončen ke dni 09.08.2015
Poprvé v naší téměř 25-ti leté činnosti v tomto oboru jsme byli nuceni od smlouvy o výkonu technického dozoru odstoupit a neúčastnit se celého průběhu výstavby až po uvedení stavby do trvalého provozu.
Průběh výstavby byl od začátku více než zvláštní a neobvyklý. Stavba byla zahájena bez projektové dokumentace pro provádění stavby, takže jsme nebyli schopni posoudit, zda-li jsou prováděné práce v souladu s projektovou dokumentací či nikoliv. Když jsme porovnali provedené práce s dokumentací pro stavební povolení, zjistili jsme, že se provádí stavba jiná - jiných rozměrů, jiné dispozice, atd. Když jsme na tuto skutečnost upozornili objednatele, bylo nám řečeno, že je vše v souladu se schválenou projektovou dokumentací. Kterou jsme mimo jiné nikdy neobdrželi, jen její části, z nichž si nebylo možné učinit komplexní úsudek.
Stavba byla prováděna bez stálé přítomnosti odpovědného vedení stavby, bez obvyklého zařízení staveniště (kanceláří, šaten, umýváren, sociálního zařízení, skladů, apod.), bez řádného zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob, bez napojení na sdělovací a datovou síť, apod. Kontrolní dny stavby se konaly za každého počasí ve vnějším prostředí pod přilehlým dřevěným přístřeškem, který sloužil jako posezení u bufetu při konání sportovních akcí.
Celou dobu jsme se snažili uvést vše do souladu se stavebním zákonem, technickými předpisy a normami a obvyklou praxí při provádění takto velkých staveb. Bohužel, nejen u zhotovitele, ale ani u objednatele jsme se nesetkali s pochopením a podporou a na stavbě jsme tudíž působili jako nežádoucí živel, který jen způsobuje ostatním účastníkům výstavby komplikace.
Chtěli jsme totiž vše provádět řádně a s odbornou péčí tak, jak se od nás jinde očekává. Ale na naše ústní upozorňování nebyl brán zřetel a dokonce přes výslovný zákaz provádění některých prací zápisem ve stavebním deníku bylo v těchto pracech pokračováno s neuvěřitelnou arogancí odpovědných osob.
Nebylo tedy jiné řešení než výkon na této stavbě ukončit, pokud jsme se potenciálně nechtěli dostat do těžko řešitelných problémů.
Pro ilustraci pár fotografií, jaké bylo na dané stavbě používáno lešení lehké pracovní, jak byli pracovníci vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky a označeni příslušností k té které firmě, apod.
Copyright © PP RENTAX, s.r.o., 2024
Návrat na obsah