Technický dozor - PP RENTAX

Přejít na obsah

Technický dozor

Inženýrská činnost
Rozsah činností technického dozoru investora (dále jen TDI - někdy rovněž technický dozor stavebníka (TDS)):

Zabezpečení výkonu TDI v souladu s § 152, odst. 4, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Výkon TDI může být sjednán jako občasný nebo trvalý.
TDI vykonáváme bez časového omezení dle potřeby vyvolané při realizaci díla.
Kromě kontrolní činnosti na staveništích TDI vykonává další činnosti vyspecifikované konkrétně v následujících článcích.
TDI vykonáváme se vší odbornou péči, s důrazem na včasné a hospodárné provádění prací a to v souladu s ověřenou projektovou dokumentací a se smluvními podmínkami výstavby.
TDI je povinen při řešení závažných problémů mimo obor stavby spolupracovat s osobami odborně způsobilými v dané problematice.

1.         Příprava stavby
Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby obzvlášť s projektovou dokumentací.
Seznámení se s dispozičně provozními vazbami určenými projektovou dokumentací a se smlouvou o dílo.
Seznámení se s časovým předpokladem průběhu výstavby.
Přebírání vytyčovacích výkresů a pevných bodů pro vytyčení stavby (směrové i výškové) a jejich zajištění proti poškození stavebním provozem.
Připravení předání staveniště zhotoviteli v souladu s uzavřenými smluvními vztahy na výstavbu.
Zpracování fotodokumentace stávajícího stavu objektů staveb.

2.         Předání a převzetí staveniště
Provedení kontroly vlastnických vztahů předávaných pozemků podle výpisu z katastru nemovitostí.
Zdokumentování předání staveniště zápisem z jednání zúčastněných stran a zápisem do stavebního deníku.
Zajištění předání pevných výškových a směrových bodů, nutných pro vytyčení stavby.
Zajištění předání připojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu.
Vymezení prostoru pro zařízení staveniště zhotoviteli.
Prověření vlivu stavby na okolí a jeho životní prostředí, zejména při některých technologických postupech, kde lze očekávat překročení povolených imisních mezí stanovených normami nebo platnými právními předpisy.

3.         Průběh realizace výstavby
Před započetím provádění jednotlivých konstrukcí zkontrolovat a odsouhlasit zhotovitelem předložené technologické postupy.
Při vlastním provádění kontrolovat dodržování technologických postupů zejména z těchto hledisek:
· mechanická odolnost konstrukčních prvků
· požární bezpečnost zabudovaných prvků
· plnění požadavků na nešíření hluku ve zhotovované konstrukci
· plnění požadavků na tepelnou izolaci zhotovovaného stavebního díla
· plnění požadavků na otvorové prvky se zaměřením na jejich konstrukci, tepelně technické požadavky a zvukový útlum
· dodržení podmínek pro zachování požadovaných parametrů životního prostředí
· zajištění bezpečnosti provozu zhotoveného stavebního díla
Přebírání provedených prací, které dalším postupem výstavby budou zakryty, zejména se zaměřením na kontrolu:
· izolace proti vodě a zemní vlhkosti
· dalších prací dle konkrétní situace
Organizování kontrolních dnů stavby dle potřeby a informování e-mailem všech účastníků o konání kontrolních dnů, dále pořízené zápisy rozesílat emailem na předané adresy zúčastněných stran.
Spolupráce při řešení eventuálních sporů s vlastníky sousedních pozemků a nemovitostí v průběhu výstavby.
Aktualizace smluvních vztahů v průběhu realizace výstavby - uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané činnosti.
Spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.
Kontrola řádného převzetí u uskladnění dodávek na staveništi.
Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem.
Spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu.
Pořizování fotodokumentace průběhu realizace výstavby v členění dle jednotlivých stavebních objektů (digitální formát).
Kontrola dodržování smluvních podmínek daných smlouvou na zhotovení stavebního díla, plnění podmínek daných územním rozhodnutím a stavebním povolením a plnění dalších podmínek uložených orgány státní správy, provozovatelů IS a jiných oprávněných orgánů.
Kontrola směrového a výškového provedení stavby a porovnání s projektovou dokumentací. V případě nesouladu bezodkladně upozornit na tento nedostatek zhotovitele zápisem do stavebního deníku a projednat nápravné opatření za přizvání autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace důsledně vyžadovat provádění předepsaných zkoušek.
Dohlížení na správné dokumentování průběhu výstavby, kontrola vedení stavebního deníku zhotovitelem, zápisy pořízené ve stavebním deníku oprávněnými osobami a zajistit v případě nutnosti zjednání nápravných opatření u zhotovitele stavby.
Sledování průběhu výstavby z hlediska schváleného časového plánu výstavby, který je součástí smlouvy o dílo na provedení stavby.
Projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebních objektů nebo provozních souborů, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením zástupci objednatele.
4.         Dokumentování průběhu výstavby
Dohlížení na řádné vedení stavebního deníku a pravidelně svým podpisem odsouhlasovat veškeré záznamy provedené zhotovitelem nebo orgány oprávněnými provádět zápisy do stavebního deníku,
Kontrola oprávněnosti zhotovitelem navržených prací nad rámec zadávací dokumentace a vydávání stanovisek k odsouhlasení následujících dodávek a prací objednatelem:
  • vícepráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodů nedořešení některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové dokumentace
  • změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby,
Dohlížení na řádné provedení předepsaných zkoušek a revizí a zúčastnit se jejich průběhu a pořízení zápisu o provedené zkoušce či revizi.
Kontrola předepsaných dokladů (prohlášení o vlastnostech, atesty) o použitých materiálech a zabudovaných výrobcích, které je nutné předložit při závěrečné kontrolní prohlídce (kolaudačním řízení).
Zajišťování zapracování změn do projektové dokumentace podle skutečného provedení.

5.         Finanční hospodaření stavby
Seznámení se se splátkovým systémem stavby, který je upřesněn ve smlouvě o dílo prováděné stavby,
Kontrola věcné a finanční správnosti skutečně provedených, zhotovitelem předkládaných položek k fakturaci, v souladu s nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, který byl podkladem pro stanovení smluvní ceny.
Kontrola proplácení jednotlivých splátek a faktur z hlediska čerpání finančních částek vzhledem k dohodnutému splátkovému kalendáři stavby a disponibilním zdrojům objednatele,
Zúčastnění se konečného vyúčtování provedení stavby.

6.         Předání a převzetí stavby, kolaudace
Provedení podrobné kontroly dokončených staveb a sestavení seznamu zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění.
Prostřednictvím zhotovitele zajištění geometrických plánů objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků).
Převzetí geodetických zaměření řešených stavebních objektů.
Převzetí geodetických zaměření inženýrských objektů.
Kontrola veškerých předávaných dokladů co do obsahu a úplnosti (Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy – bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů,….).
Kontrola předávané projektové dokumentace skutečného provedení.
Provedení zápisu do stavebního deníku o ukončeném předávacím řízení.
Zajištění vyjádření zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy, pokud to nepřísluší zhotoviteli díla (HZS, KHS, …).
Provedení zápisu z jednání o přejímce stavby a zajištění, aby jej obdrželi všichni účastníci jednání.
Provedení se zhotovitelem dohodu o likvidaci zařízení staveniště s termínem jeho odstranění.
Je-li to žádoucí, zpracování závěrečné zprávy z průběhu výstavby v souladu s rozsahem této smlouvy 1x v tištěné podobě bez fotodokumentace a 1x na CD včetně fotodokumentace.
Požádání místně příslušného stavebního úřadu o vypsání termínu závěrečné kontrolní prohlídky za účelem vydání kolaudačního souhlasu na provedenou stavbu.
Zajištění předložení všech potřebných dokladů pro závěrečnou kontrolní prohlídku staveb, zejména těch, které získal při přejímce mezi zhotovitelem stavby a jejím investorem včetně zápisu této přejímky.

7.     Spolupráce se specialisty
V případě, že pro splnění některých výše uvedených povinností TDI je nutná účast profesního specialisty, odborný dohled specialisty, příp. účast specialisty na přejímce zařízení, zajištění výkonu příslušného specialisty TDI jako součást jím zajišťovaného technického dozoru.

8.     Součinnost objednatele
Objednatel se zavazuje poskytovat TDI potřebná pověření, projektovou dokumentaci (nejpozději 10 dnů před předáním staveniště zhotoviteli), doklady o projednání stavby, příp. informace o příp. změnách ve smluvních ujednáních se zhotoviteli díla. Po ukončení plnění je TDI povinen zapůjčenou dokumentaci i dokumenty vrátit.
Objednatel jmenuje v průběhu stavby odpovědného pracovníka, který bude v závěru prací přejímat spolu s TDI a za jeho odborné pomoci dokončenou stavbu, příp. části stavby a zařízení.
Copyright © PP RENTAX, s.r.o., 2024
Návrat na obsah