Inženýrská činnost - PP RENTAX

Přejít na obsah

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost
Inženýrské činnosti:

 • projednávání (pomoc) při zpracování ekologického záměru,
 • obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby, zabezpečení výběru staveniště,
 • objasnění základních cíků s investorem, zejména na podkladě už vypracovaných architektonických a objemových studií,
 • zabezpečení průzkumů, potřebných pro vypracování dokumentace,
 • pomoc při projednávání studií,
 • vypracování odborných posudků a stanovisek, vztahujících se k přípravě a realizaci staveb, např. vyhodnocení nabídek, zabezpečení dodávek, apod.
 • pomoc při zpracování záměrů výstavby podle požadavků investora,
 • pomoc při zpracování zadání stavby,
 • projednání dokumentace pro územní řízení (DUR) s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování návrhu na zahájení územního řízení,
 • projednání dokumentace pro stavební povolení (DSP) s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení, vypracování žádosti o vydání stavebního povolení a jiných potřebných rozhodnutí a povolení,
 • konzultační a poradenské činnosti, spolupráce s investorem při vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavby, účast při uzavírání smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem
 • zabezpečení, příp. vypracování dokladů a dokumentace stanovených zvláštními předpisy, např. pasportové dokumentace,
 • zabezpečení uvádění dokončených staveb do provozu,
 • zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou, např. výkup, vyvlastnění, pronájem pozemků a nebo objektů, vyřešení náhrad škod, věcná břemena a uzavření nájemních smluv,
 • zabezpečování předběžného souhlasu a rozhodnutí o odnětí půdy zemědělské výrobě a zabezpečení rozhodnutí o vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu,
 • při provádění stavby svépomocí - stavební dozor, příp. stavbyvedoucí (viz. § 153 a § 160 stavebního zákona).

Mezi nejčastěji poptávané a vykonáváné činnosti patří výkon technického dozoru investora (stavebníka).
Copyright © PP RENTAX, s.r.o., 2024
Návrat na obsah