PP RENTAX

Přejít na obsah

Společnost byla založena již v roce 1991. Od začátku působila jako projekční a inženýrská kancelář a v letech 1992 až 1996 jako zhotovitel bytových a občanských staveb.


V současné době jsou nosnými činnostmi dvě oblasti:
- vedení účetnictví a daňové evidence včetně mzdového účetnictví
- poskytování komplexních inženýrských služeb pro veřejné i soukromé investory v oblasti výstavby a stavebnictví.
Doplňkovou činností je účetní poradenství a realitní činnost.

Zápis v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1375, ze dne 31. 12. 1991.
Subjekt je transformován dle v současné době platných právních předpisů.
Sídlo společnosti v Ledči nad Sázavou, Husovo náměstí 63.
V současné době jsou hlavní náplní zejména tyto činnosti:

  • Vedení účetnictví a daňové evidence se zpracováním mezd včetně zpracování podkladů pro přiznání ke všem druhům daní včetně kontrolních hlášení u plátců DPH, sociální a zdravotní pojištění, účetní poradenství.
  • Investorská inženýrská činnost ve výstavbě a stavebnictví včetně organizačního a ekonomického poradenství, představující:
    • 1. investorskou inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby (investiční záměr, průzkumy, projektová dokumentace pro územní řízení a její projednání, obstarání územního souhlasu či rozhodnutí, apod.)
    • 2. investorskou inženýrskou činnost ve fázi realizace stavby (projekt pro stavební povolení a jeho projednání, obstarání souhlasu s provedením stavby či stavebního povolení a dalších souvisejících povolení, výběrové řízení na zhotovitele stavby, technický dozor, stavební dozor)
    • 3. investorskou inženýrskou činnost ve fázi dokončení stavby a předání do trvalého užívání (geometrické zaměření, zápis do katastru nemovitostí, zajištění kolaudačního souhlasu, technicko ekonomické vyhodnocení)
  • Realitní činnost se zaměřením na poskytnutí komplexních služeb pro samosprávné subjekty (kraje, obce) a právnické i fyzické osoby ve vazbě na investorskou inženýrskou činnost (zpracování smluv o převodu nemovitostí, nájemních smluv po dobu výstavby, smluv o zřízení věcných břemen, apod.).
Copyright © PP RENTAX, s.r.o., 2023
Návrat na obsah